Hvordan skrive et godt lønnskrav?

Mange medlemmer har spørsmål om hvordan man kan skrive et godt lønnskrav. Her får du våre beste tips.
Publisert: 21. oktober 2022 av Sara Åsatun

Ulike krav i ulike sektorer

Vi i Samfunnsøkonomene har medlemmer i flere ulike tariffområder. De fleste av våre medlemmer arbeider i staten, men vi har også medlemmer i KS, KS Bedrift, Oslo kommune, Spekter og i privat sektor.

I staten, kommunal sektor og Spekter-området føres det årlige lokale forhandlinger mellom lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver. Medlemmer fremmer her et skriftlig lønnskrav, som overleves til egen tillitsvalgt innen en angitt frist. De tillitsvalgte fremmer deretter krav for medlemmene og forhandler på vegne av medlemmene. Lønnskravet skal derfor være overbevisende både overfor egen tillitsvalgt og for arbeidsgiver. I privat sektor har Samfunnsøkonomene flest medlemmer som har individuelle lønnsforhandlinger.

Videre tips og råd kan imidlertid være nyttig også for de som skal forhandle på egne veier.

Samfunnsøkonomenes lønnspolitikk

Samfunnsøkonomene mener at
«Alle medlemmer skal over tid sikres en rimelig lønnsutvikling, og de tillitsvalgte skal jobbe for at alle medlemmer blir ivaretatt under lønnsforhandlingene.»
Dette følger av vår tariffpolitikk.

Videre mener Samfunnsøkonomene at lønn skal brukes som et personalpolitisk hjelpemiddel, og for å sikre rett person til rett jobb. Riktig lønn vil være en fordel både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Arbeidstakere som mottar lønnsøkning vil som regel oppfatte dette som bekreftelse på at arbeidsgiver er fornøyd med utført arbeid, og det vil gi inspirasjon til videre innsats. For arbeidsgiver er det gunstig med motiverte arbeidstakere, som utfører oppgavene på en god måte og ønsker å bli værende i virksomheten.

Lønnskravets struktur

Det viktigste ved utforming av et lønnskrav er gode forberedelser. Kravet bør inneholde kort og poengtert argumentasjon som er knyttet opp mot virksomhetens lønnspolitikk og/eller målsetninger som er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Samfunnsøkonomene anbefaler at man forsøker å holde argumentasjonen kort, kravet bør ikke overstige én A4 side. Husk at tillitsvalgte og arbeidsgiver ofte har mange lønnskrav de skal lese igjennom og at budskapet derfor bør formidles så kort og oversiktlig som mulig.

På Samfunnsøkonomenes hjemmesider har vi lagt ut et standars lønnskravskjema. Vi har også skjemaer tilpasset de ulike tariffområdene.

Du kan enten benytte deg av Samfunnsøkonomenes lønnskravskjema, eller skjema du mottar fra din tillitsvalgt eller din arbeidsgiver. I skjemaet er det først en del standardopplysninger som skal fylles ut, som personalia, informasjon om arbeidsforholdet, hjemmel for å fremme lønnskrav, krav om nytt lønnsnivå, evt. ny stillingstittel. I tillegg er det rom for fritekst, hvor du skal utdype og begrunne ditt krav.

Lønnskravets innhold

Før du formulerer et lønnskrav, bør det være klart og tydelig for deg hva som er viktig for virksomheten ved vurdering av lønn. I den lokale lønnspolitikken i virksomheten fremkommer hvilke momenter som skal vektlegges. De tillitsvalgte og arbeidsgiver kan i forkant av forhandlingene også ha drøftet eller avtalt særskilte føringer som skal vektlegges ved de lokale lønnsforhandlingene. Du kan spørre din lokale tillitsvalgt dersom du har spørsmål om dette.

Når du har fått oversikt over hva som vektlegges ved lønnsfastsettelse kan du bruke dette som utgangspunkt for ditt krav. Vi anbefaler at din argumentasjon bygges opp rundt de punktene i lønnspolitikken som er mest relevant for deg. Dette bør gjøres så kort og poengtert som mulig. Kom gjerne med konkrete eksempler på innsats og prestasjoner som støtter ditt krav.

Mange medlemmer opplever at lønnsforhandlingene kommer litt brått på, og har kanskje utfordringer med å huske gode eksempler ved utarbeidelse av lønnskravet. Dersom dette er en utfordring kan det være en idé å notere seg dette løpende gjennom året slik at man har det klart når man skal utforme lønnskravet.

Alt som er relevant for arbeidsforholdet og som kan være av verdi for virksomheten, kan være gode argumenter. Ikke legg til grunn at arbeidsgiver og tillitsvalgte sitter med inngående kunnskap om deg, ditt arbeidsforhold eller resultater du har oppnådd. Husk at målet er å overbevise arbeidsgiver om at du er en arbeidstaker som leverer godt i henhold til virksomhetens mål. Du ønsker å overbevis arbeidsgiver om at det vil lønne seg å belønne den innsatsen du har lagt ned.

I lønnskravet skal du føre opp krav om nytt lønnsnivå. Det må begrunnes hvorfor du mener dette lønnsnivået er riktig for deg. Her bør du vise til lønnsstatistikk og andre sammenlignbare stillinger både eksternt og internt. På Samfunnsøkonomenes hjemmesider får du tilgang til lønnsstatistikk og lønnskalkulator. For lokal statistikk kan du få veiledning fra dine tillitsvalgte.

Fremmer du krav om endring av stillingstittel, må dette begrunnes. I den lokale lønnspolitikken er det ofte gitt føringer på hvilke oppgaver og ansvarsnivå som forventes innenfor de ulike stillingskategoriene. Du må knytte argumentasjonen opp mot at oppgaver og ansvarsnivå i nåværende stilling ligger innenfor det ansvarsnivået som kreves for den stillingskoden du mener er riktig for deg.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Forhandlinger på særskilt grunnlag

Det finnes flere forhandlingshjemler i de ulike tariffavtalene som gir mulighet til å forhandle lønn utenom de årlige lokale forhandlingene. Dette kan for eksempel være hvor det har skjedd vesentlige endringer av arbeidsoppgaver siden sist du ble lønnsvurdert eller at virksomheten har utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Lønnskrav etter de særskilte forhandlingsbestemmelsene kan vanligvis fremmes gjennom hele året. Her kan det imidlertid være variasjoner lokalt. Ta kontakt med dine lokale tillitsvalgte for å få innsikt i hvordan praksis dere har lokalt. Dette kan også følge av lokal lønnspolitikk.

Lønnssamtale med arbeidsgiver

Før overlevering av lønnskravet bør du ha en lønnssamtale med din arbeidsgiver. Du kan da knytte lønnskravet ditt opp mot relevante momenter fra lønnssamtalen. Det optimale vil være dersom dine argumenter er gjenkjennbare for arbeidsgiversiden når tillitsvalgte fremmer ditt krav i lokale forhandlinger.

Privat sektor

I privat sektor der lønnsforhandlinger ofte skjer muntlig på individuell basis kan du forberede deg ved å notere ned og skrive et lønnskrav i likhet med prinsippene overfor. Lønnskravet kan fremføres muntlig overfor arbeidsgiver i selve forhandlingene. Når lønnskravet skal fremføres muntlig er forberedelser kanskje ekstra viktig. Det er særlig viktig at du forbereder deg på evntuelle motargumenter fra arbeidsgiver, og tenker nøye gjennom hvordan disse bør svares ut i lønnsforhandlingene.

Det er viktig at du sjekker ut om det er en lokal lønnspolitikk i virksomheten og at du er kjent med hva som vektlegges ved lønnsfastsettelse internt. Det er også viktig at du har god kontroll på statistikk. Hent gjerne ut flere relevante tall. Dersom du feks. ble uteksaminert i 2006 kan det være nyttig ikke bare å hente ut tall fra dette året, men også fra 2004-2008 og fra 2005-2007. Du kan også sortere på geografi i vår lønnskalkulator.

Dersom du ønsker mer detaljert lønnsstatistikk kan du kontakte sekretariatet.

Kravet ditt må fremstå som realistisk

For at arbeidsgiver skal ta ditt krav seriøst må det fremstå som realistisk. Det er en balansegang å skulle overbevise arbeidsgiver om at du fortjener høyere lønn samtidig som at kravet fremstår som realistisk. Ved lokale forhandlinger er det en lokal pott som skal fordeles mellom arbeidstakerne og da sier det seg selv at du ikke kan få tilnærmet hele potten. Store lønnsforskjeller kan normalt ikke rettes opp gjennom ett lønnsoppgjør, men bør tas utenom feks. i forhandlinger på særskilt grunnlag.

Snakk gjerne med din tillitsvalgt og arbeidsgiver i forkant om dine forventninger.

Samfunnsøkonomene ønsker alle medlemmer lykke til med utforming av lønnskrav.