Lønn og arbeidsliv

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven.

Lønn

Forhandler du selv lønn, eller er du en del av sentrale lønnsforhandlinger? Uansett tjener du på å vite hva andre Samfunnsøkonomer har i lønn. Samfunnsøkonomene mener at lønn skal reflektere utdanning og innsats. Vi jobber kontinuerlig for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Samfunnsøkonomene er i utgangspunktet imot minstelønn og fastsatte lønnsrammer. Dette fordi slike metoder for å avlønne arbeidstakerne ofte holder lønningene kunstig lave. Av den grunn mener Samfunnsøkonomene at det beste er lokale lønnsforhandlinger hvor arbeidsgiver i større grad ansvarliggjøres for arbeidstakernes lønn.

Lønnskalkulator

Det kan være vanskelig å vite hva som er gjengs lønn. Av den grunn gjennomfører vi hvert år en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Denne er ment å gi en oversikt over hva gjengs lønn for en samfunnsøkonom er i ulike tariffsektorer.

I vår lønnskalkulator kan du selv justere kriteriene og således finnes tall fra gruppen som passer din arbeidssituasjon best.Ta med deg tallene du finner i vår lønnskalkulator inn i lønnssamtale med arbeidsgiver.

Lønnsstatistikk

Basert på data som benyttes i lønnskalkutatoren utarbeider vi en lønnsstatistikk som sendes til alle våre medlemmer på e-post. Medlemmer mottar dette én gang i året. I tillegg ligger lønnsstatistikken tilgjengelig på våre hjemmesider ved innlogging.

Har du ytterligere spørsmål om detaljert lønnsstatistikk, ta kontakt med sekretariatet på post@samfunnsokonomene.no

Lønnsrådgivning

Skal du ha lønnsamtale med arbeidsgiver og trenger noen råd på veien? Som medlem i Samfunnsøkonomene bistår vi med individuell lønnsrådgivning. Vi bistår slik at du skal føle deg trygg i lønnsforhandlingssituasjonen.

Har du fått tilbud om ny jobb? Da kan det være lurt å sende inn din arbeidsavtale til Samfunnsøkonomenes jurister. Som hovedregel skal du forhandle lønn når du får et tilbud, men måten du bør gjøre det på, varierer veldig fra situasjon til situasjon. Vi kan bistå ved kontraktsinngåelse både når det gjelder lønnsforhandlinger, og dersom det er aktuelt å forhandle på andre deler av kontrakten.

Flere steder har Samfunnsøkonomene også egne tillitsvalgte med god kjennskap til den lokale lønnspolitikken. Sammen sørger vi for at du har et best mulig utgangspunkt for å forhandle på lønn.

Ønsker du rådgivning? Ta kontakt med oss!

Omstilling

Våre medlemmer og tillitsvalgte opplever fra tid til annen at det gjennomføres endringsprosesser i egen virksomhet.

Begrepet omstilling omfatter i vid forstand endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Det kan omfatte løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formelle organisasjonsendringer. 

Når det gjelder de kollektive og individuelle rettighetene i omstillingsprosessen er det rettslige rammeverket i hovedsak formulert og basert på ulovfestede prinsipper.

Vi har her samlet en del nettressurser som kan være nyttig for deg som medlem eller tillitsvalgt i statlig sektor som opplever omstillinger eller endringsprosesser.

Overordnede retningslinjer for omstilling i staten

Avtaler og regelverk

Virkemidler ved utflytting av virksomhet

Arbeidsgiverportalen til Difi innholder verktøy til bruk ved omstillinger som også kan være nyttig for deg som medlem eller tillitsvalgt.

Arbeidsliv

Samfunnsøkonomene har gjennom Akademikerne og selvstendig inngått flere tariffavtaler i ulike sektorer. Arbeidstakernes rettigheter og muligheter for lønnsdannelse er ulik i disse sektorene. I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold.

Hvis du lurer på hvem som er din tillitsvalgt kan du få informasjon om dette på min side. Dersom du ikke finner din tillitsvalgt opplistet på dine sider – ta kontakt med sekretariatet.

Du kan lese mer om de ulike tariffområdene under «Sektor og tariff»