Historie

Foreningen Samfunnsøkonomene daterer seg tilbake til 1908 da Statsøkonomiske studenters forening ble stiftet.

Statsøkonomi var gjennom opprettelsen av statsøkonomisk eksamen blitt skilt ut som et eget universitetsstudium uavhengig av juridisk embetseksamen i 1905. Den nye foreningen skulle være et forum for studenter og kandidater fra dette studiet. Studiet ble senere utvidet til en full femårig embetseksamen gjennom lov om økonomisk embetseksamen i 1934.

Foreningen skiftet navn til Yngre Socialøkonomers forening i 1918, og til Socialøkonomisk Samfund i 1932. Noe eget tidsskrift fikk imidlertid ikke foreningen før fagbladet Stimulator kom med sitt første nummer våren 1947 i form av et stensilert hefte. Stimulator ble «utgitt av Universitetets Socialøkonomiske Institutt og De Økonomiske Studerendes Særutvalg i fellesskap med støtte av Socialøkonomisk Samfund». Det skulle være et studentblad, men også et bindeledd mellom Universitetet og de ferdige kandidatene. Bladet fikk bra oppslutning av de ferdige kandidatene. Etter at studenttallet gikk ned etter boomen i de første etterkrigsårene ble leserkretsen etter hvert dominert av ferdige kandidater. På en ekstraordinær generalforsamling i november 1957 vedtok foreningen å utgi et trykt kombinert medlemsblad og tidsskrift til erstatning for Stimulator. Tidsskriftet fikk navnet Sosialøkonomen og kom ut med sitt første nummer i mars 1958, og har vært utgitt av foreningen siden.

Sosialøkonomen skiftet navn til Økonomisk Forum i 2004 og til Samfunnsøkonomen i 2008.

Norsk økonomisk tidsskrift

I 2011 ble foreningens to tidsskrifter Norsk Økonomisk Tidsskrift og Samfunnsøkonomen slått sammen til ett tidsskrift under navnet Samfunnsøkonomen. Det ble markert ved at årgangsnummeret gjorde et hopp til 125. Norsk Økonomisk Tidsskrift oppstod i januar 1988 som en videreføring av Statsøkonomisk Tidsskrift. Statsøkonomisk Tidsskrift utkom første gang i 1887, og det sammenslåtte tidsskriftet gikk dermed inn sin 125. årgang.

Statsøkonomisk Tidsskrift ble fra starten i 1887 «utgivet af Bestyrelsen for den Statsøkonomiske Forening» som var blitt stiftet 3 år før i 1883. Statsøkonomi hadde da eksistert som eksamensfag under juridisk embetseksamen siden A. M. Schweigaard ble utnevnt til professor i faget i 1840. Statsøkonomisk Forening fortsatte utgivelsen av tidsskriftet til og med den hundrede årgang i 1986, da Statsøkonomisk Forening ikke lenger hadde økonomisk evne til å fortsette utgivelsen, og tidsskriftet gikk inn. I årsskiftet 1987/1988 tok imidlertid Sosialøkonomenes Forening (nåværende Samfunnsøkonomene) i forståelse med Statsøkonomisk Forening et initiativ til å videreføre tidsskriftet under navnet Norsk Økonomisk Tidsskrift. Tidsskriftet fikk felles redaksjon med foreningens andre tidsskrift Sosialøkonomen og kom med sitt første nummer i januar 1988. Dette nummeret ble imidlertid tilbakedatert til 1987 og utgjorde 101. årgang. Tanken var at det mer akademisk pregede artikkelstoffet skulle gå i Norsk Økonomisk Tidsskrift, mens Sosialøkonomen med hyppigere utgivelser og kortere trykkefrister mer skulle konsentrere seg om kommentarartikler og debatt.