Er du klar for høstens lønnsforhandlinger?

I offentlig sektor er det som hovedregel dine lokale tillitsvalgte som forhandler for den enkelte ansatte. Samfunnsøkonomene sørger for at våre tillitsvalgte er rustet for oppgaven.
Publisert: 21. oktober 2022 av Maria Sperre

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte i offentlig sektor har en særlig viktig rolle i foreningen. Det er de som forhandler på vegne av alle våre medlemmer. Samfunnsøkonomene mener at kunnskap om forhandlingsteknikk og innsikt i Hovedtariffavtalen er nøkkelen for å lykkes.

Årets lokale forhandlinger

Årets lokale forhandlinger er i full gang de fleste steder i offentlig sektor. Utfordringene er i år mange særlig med tanke på den økonomiske situasjonen i markedet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av året. Frontfaget forhandles allerede tidlig på våren og resultatene derfra legger grunnlag for oppgjørene i alle øvrige sektorer.

I år ble frontfagsrammen på 3,7%, mens oppgjøret i staten endte på 3,84% på årsbasis. Ettersom anslått konsumprisindeks nå er langt høyere enn i mars med en økning fra 3,3% til 4,7% vil mange av våre medlemmer oppleve en reallønnsnedgang.

Ta ansvar for egen lønnsutvikling

På bakgrunn av disse tallene er det særlig viktig at vi har tillitsvalgte som er godt skolert, og medlemmer som er bevisst på egen lønnsutvikling.

Alle medlemmer oppfordres til å sjekke ut Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk, og til å bruke denne aktivt i forhandlingene. Vi oppfordrer også alle medlemmer til å forberede seg godt til sine lønnssamtaler, herunder tenke gjennom hva dine styrker er og hvorfor arbeidsgiver bør velge å prioritere deg i kommende forhandlinger.

Dersom du har tillitsvalgte som forhandler på dine vegne i lokale forhandlinger (offentlig sektor) anbefaler vi at du bruker argumentene du fremmer i din lønnssamtale også når du skal utforme lønnskrav. Det optimale vil være dersom dine argumenter er gjenkjennbare for arbeidsgiversiden når tillitsvalgte fremmer ditt krav. Les mer om hvordan du kan utforme ditt lønnskrav her.

Våre tillitsvalgte har fått tilbud om flere ulike tillitsvalgtskurs i løpet av året. Mange deltok på Akademikernes regionale konferanser om årets hovedtariffoppgjør. I tillegg hadde vi med oss flere tillitsvalgte på forhandlingskurs i København.

Forhandlingskurs for tillitsvalgte i København

Samfunnsøkonomene arrangerer jevnlig kurs for å bygge kompetansen hos de tillitsvalgte. I forkant av høstens lokale forhandlinger hadde vi et forhandlingskurs hvor våre tillitsvalgte, sammen med tillitsvalgte fra andre foreninger i Akademikerne, fikk teste rollen som forhandler.

Vi arrangerte et rollespill hvor tillitsvalgte fikk i oppdrag å forhandle på en fiktiv arbeidsplass. Her fikk de tillitsvalgte innsikt i hvordan det er å sitte på begge sider av forhandlingsbordet. I tillegg hadde vi foredrag om forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen og forhandlingsteknikk.

Veldig nyttig kurs, ikke minst samtalene og utveksling av erfaringer utenom foredrag og forhandlingene, med andre tillitsvalgte og med de som var med fra sentralorganisasjonene.

Deltager på forhandlingskurs for tillitsvalgte

Innhenting og vasking av lokale lister

Samfunnsøkonomenes lokale tillitsvalgte representerer alle som er registrert som medlemmer av Samfunnsøkonomene på arbeidsplassen. For å ha oversikt over medlemmer hentes det inn lister fra sekretariatet.

Hvert år arbeider sekretariatet sammen med de tillitsvalgte for å ha så korrekte lister som mulig. Vi jobber for å fange opp de medlemmene som har glemt å melde i fra om endring av arbeidssituasjon.

Jo flere som melder i fra om endringer jo bedre lister kan sekretariatet gi ut til de tillitsvalgte. Alle medlemmer har et selvstendig ansvar for å melde i fra om endringer.

Har du ikke lokal tillitsvalgt?

Hvis du er usikker på om du har lokal tillitsvalgt og lurer på om du blir ivaretatt i de lokale forhandlingene oppfordrer vi deg til å ta kontakt.