Hvilken sikkerhet gir dine lønnsbetingelser?

For de aller fleste arbeidstakere er lønn en viktig sikkerhet, og forutberegnelighet når det kommer til lønn er avgjørende. Mange av våre medlemmer lønnes på et relativt høyt nivå. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for medlemsmassen er 63 670,- (eksklusive overtid, bonus, goder etc.) Dette utgjør en årslønn på 764 040,-. En fast relativt høy månedslønn er selvfølgelig positivt, men ved høy lønn er det flere ting enn hvor stor den månedlige utbetalingen er som man bør være bevisst.

Full lønn ved sykdom og foreldrepermisjon?

Flere av velferdsgodene fra folketrygden er oppad begrenset til 6 G, ca. 640 000,- (1 G = 106 399 per 01.05.2021). Dette gjelder både stønad ved sykdom og foreldrepermisjon. Flere tariffavtaler gir imidlertid arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven. Her har arbeidstakerorganisasjonene forhandlet frem gode rettigheter for sine medlemmer. Bestemmelser som gir arbeidstakere rett til full lønn under sykdom finnes i alle avtalene i offentlig sektor. Alle som jobber i virksomheter som er omfattet av tariffavtalene med staten, KS, Samfunnsbedriftene, Oslo kommune, Spekter og Spekter helse er således sikret forutberegnelighet.

Hva med våre medlemmer i privat sektor?

Samfunnsøkonomene gjennomfører hvert år en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Lønnsundersøkelsen gir oss godt grunnlag for å gi råd til våre medlemmer om forventet lønnsnivå i ulike sektorer. I tillegg gir resultater fra lønnsundersøkelsen informasjon om andre lønnsfaktorer, herunder rett til full lønn under sykdom og foreldrepermisjon.

I lønnsundersøkelsen fra 2021 oppgir kun 56% av våre medlemmer i privat sektor at de har krav på full lønn ved foreldrepermisjon. 54% av alle medlemmer i privat sektor oppgir at de har krav på full lønn ved sykdom. Det foreligger her en betydelig forskjell mellom offentlig og privat sektor som våre medlemmer bør være bevisst ved valg av arbeidsgiver. Tallene for privat sektor burde vært høyere, og våre medlemmer oppfordres til å være bevisst på at disse godene kan forhandles inn i arbeidskontrakten. Full lønn ved sykdom og foreldrepermisjon er på lik linje med lønnsnivå et punkt som bør forhandles før kontrakt signeres med ny arbeidsgiver. Spørsmålet om full lønn ved sykdom eller foreldrepermisjon kan også tas opp i individuelle lønnsforhandlinger.

Lønnsstatistikken er eksklusiv for medlemmer av Samfunnsøkonomene, og brukes som verktøy i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. Samfunnsøkonomene tilbyr også individuell rådgivning til medlemmer. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om lønn. Ta også gjerne kontakt med oss før du inngår arbeidskontrakt med ny arbeidsgiver. Samfunnsøkonomene tilbyr juridisk bistand og gjennomlesing av arbeidskontrakt.