Tillitsvalgte - forhandlinger
Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Hvilke oppgaver har tillitsvalgte?

I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene.

Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:

  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.v.
  • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.
  • Representasjon i tilsettings- eller instillingsråd
  • Omorganiseringer o.l.
  • Utforming av tilsettings- eller personalreglementer og lignende

Den tillitsvalgte blir godt kjent med virksomheten og ledelsen. Tillitsvalgte får god erfaring i ulike former for samhandling: kommunikasjon, relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger, ta ordet i forsamlinger, innsikt i lov. og avtaleverk og trening i å vurdere kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser. Mange av våre tillitsvalgte har hatt meget stor nytte av denne erfaringen videre i sin karriere.

Har du spørsmål om hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted? Kontakt sekretariatet på post@samfunnsokonomene.no for mer informasjon.