Permittering – hva betyr det for deg?

Publisert: 20. juni 2023 av Marianne Rustand

Permittering

Permittering innebærer at arbeidsforhold midlertidig opphøres. Dette kan gjøres inntil 6 måneder de siste 18 månedene. I perioden vil ikke arbeidstakeren ha rett på lønn, og arbeidsgiver vil heller ikke ha krav på arbeidskraft.

Permitteringsreglene er basert på ulovfestet rett, men er i mange tilfeller regulert gjennom tariffavtaler. Dersom det foreligger en tariffavtale på dine arbeidsplass som omhandler permitteringer, vil dette være førende for prosessen. For øvrige virksomheter baseres reglene seg på rettspraksis.

Dagpenger

For informasjon om dagpenger se vedlagt lenke: https://www.nav.no/dagpenger

Vilkår for permittering

Selv om det er en koronaepidemi, vil ikke det i seg selv være grunnlag for permittering. De konkrete vilkårene for ermittering kan variere der dette er regulert i tariffavtale, men som hovedregel må tre vilkår være oppfylt:

  • Virksomheten må ha en saklig grunn til å gå til permitteringer.
  • Permitteringen må være nødvendig.
  • Permittering må være midlertidig.

Det må foreligge en saklig grunn for permitteringene. Hvis en virksomhet er pålagt å stenge vil dette kunne være saklig grunnlag for permittering. Derimot at det er færre kunder enn normalt er ikke nødvendigvis saklig grunnlag for permittering.

Varsel om permittering

Normalt skal varsel om permittering gis med 14 dagers varsel, og deretter med plikt for arbeidsgiver om å yte lønn som alminnelig i 15 dager. Unntak fra dette kan gjøres i spesielle situasjoner. De kan varseltiden kuttes ned til 2 dager, med full lønn fra arbeidsgiver i to dager.

Dersom det blir gjennomført permittering med 2 dagers varsel, vil du etter dagens redningspakke være sikret full lønn i 20 dager fra staten. Som hovedregel vil det være en 6 G begrensning på utbetalinger fra staten.

Dersom du blir permittert, vil du få retningslinjer fra arbeidsgiver om hvordan du skal gå fram for å søke dagpenger fra Nav. For å få dagpenger, må du være registrert som arbeidssøkende. Dette gjør du ved å logge deg inn her: https://arbeidssokerregistrering.nav.no/

Oppsigelse

Ved permittering gjelder spesielle reger for oppsigelse. Dersom permittert arbeidstaker ønsker å avslutte arbeidsforholdet, gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager, uavhengig av hva slags oppsigelsesfrist som følger av lov eller avtale. Ønsker arbeidsgiver å si opp arbeidsforholdet, må det foreligge saklig grunn for dette. VIdere må arbeidsgiver ta inn arbeidstakeren i arbeid, og la vedkommende arbeide i oppsigelsestiden. Om arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet, gjelder ordinære oppsigelses frister, ofte tre måneder regnet fra måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Kontingent til Samfunnsøkonomene

Den som er premittert eller uten arbeid, får fritak fra å betale kontingent til Samfunnsøkonomene. Send oss melding på post@samfunnsokonomene.no, så kan vi ordne det praktiske. Fritaket gjelder fremover i tid. Allerede innbetalt kontingent blir ikke refundert.