Hvilke betydning har utformingen av din arbeidsplass for sykefravær og frafall fra arbeidslivet?

I dag sitter de fleste av våre medlemmer på hjemmekontor. Etterhvert skal vi imidlertid tilbake til en alminnelig kontorhverdag. Når den dagen kommer vil det, ifølge en nylig publisert rapport fra STAMI, ha stor betydning om du drar tilbake til et cellebasert kontorlandskap, eller en arbeidsplass med landskapsløsning.

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) kom nylig med en rapport som tar for seg forholdet mellom ulike utforminger av arbeidsplassen, herunder cellekontorer og åpne kontorlandskap, og sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Rapporten viser til at åpne kontorløsninger innføres i svært mange nybygg og virksomheter med den begrunnelse at redusert arealbehov gir økonomiske besparelser og teorier om at slike kontorløsninger gir økt samarbeid og følgelig økt faglig kollektiv intelligens.

Økonomisk sett fremstår det kanskje som attraktivt å bygge arbeidsplasser med åpne kontorlandskap. Problemet er bare at planleggerne ikke er de som må ta regningen. Ifølge rapporten er konsekvensene av disse løsningene økt sykefravær.

Rapporten ser på tre ulike studier som alle gir det entydige resultatet at det foreligger evidens for risiko for økt sykefravær i kontorer som deles av flere ansatte. En av studiene viser at de som deler kontor eller jobber i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på kontor alene.

Rapporten ser også på ulike årsaksmekanismer og faktorer som kan ha betydning for sammenhengen mellom utformingen av arbeidsplassen og fravær. Blant annet trekkes distraksjon og forstyrrelser, behov for privathet og smitteoverføring frem som mulige årsaker til større fravær og frafall.

Rapporten nevner videre utfordringer ved hjemmekontor som manglende ergonomisk utforming av arbeidsstasjon, uklar avgrensning av arbeidstid, flere avbrytelser og distraksjoner og manglende sosiale interaksjoner.

Rapporten viser særlig til at det foreligger et stort behov for økt kunnskap om de kontorløsninger som innføres i norsk næringsliv. Dette er avgjørende for å sikre at kontorløsningene som innføres er bærekraftige med hensyn til ansattes helse og arbeidsevne.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2682700