Har du avspaseringstimer til gode?

Publisert: 4. mars 2021 av Sara Åsatun

De fleste har fleksitidsordninger på arbeidsplassen, noe som gir større frihet til å legge opp egen arbeidshverdag. Det følger blant annet av arbeidsmiljøloven at det skal legges opp til fleksibel arbeidstid der dette er mulig. Hvordan fleksibel arbeidstid er regulert, varierer imidlertid mellom de ulike sektorene. Det er først og fremst tariffavtalene i offentlig sektor som har detaljerte bestemmelser om fleksibel arbeidstid. Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er sannsynligvis den mest kjente av disse.

Hva gjelder på din arbeidsplass?

Uavhengig av sektor bør reglene om fleksitid være godt kjent på arbeidsplassen. Samfunnsøkonomene anbefaler derfor alle medlemmer å sette seg inn i hvilke regler for fleksitid som gjelder på arbeidsplassen, herunder regler om avregningsperioder og mulighet til å overføre fleksitidstimer til neste perioe.

Reglene i staten

I særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er dette to punkter det er særlig viktig å ha en bevisst forhold til. Trår man feil her, kan man risikere at fleksitidstimer blir strøket ved slutten av en avregningsperiode. I det videre gjøres det kort rede for de viktigste punktene i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Det følger av særavtalen at dersom arbeidsgiver eller noen av de tillitsvalgte ønsker at fleksitidsavtalen skal gjelde på arbeidsplassen kan det kreves drøfting om dette. Spørsmålet skal deretter avgjøres ved avstemming, hvor flertallet binder mindretallet. Det første du som arbeidstaker må gjøre er derfor å finne ut om fleksitidsavtalen gjelder på din arbeidsplass.

Dersom fleksitidsavtalen gjelder på arbeidsplassen, skal det fastsettes en avregningsperiode. Avregningsperioden kan ikke være under 6 måneder og ikke over 12 måneder. Det følger videre av særavtalen at senest 4 måneder før avregninsperiodens utløp, skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspareseres før avregningsperiodens utløp.

Maksimalt pluss 50 og minus 10

Det åpnes for at 50 plusstimer eller 10 minustimer kan overføres til neste avregningsperiode. Dersom du har mer enn 50 plusstimer, og disse ikke avspaseres, følger det av avtalen at disse strykes uten kompensasjon. Av denne grunn er det svært viktig å planlegge uttak av timene med arbeidsgiver.

Ikke jobb gratis!

På bakgrunn av den for mange økte arbeidsbelastningen og muligheten for utvidelse av avregningsperioden anbefaler Samfunnsøkonomene at fleksitidsordningen tas opp som et tema på arbeidsplassen. Både mellom arbeisdgiver og tillitsvalgte og for det enkelte medlem. Samfunnsøkonomene oppfordrer alle medlemmer til å gå i dialog med arbeidsgiver for å få avspasert plusstimer som ikke kan overføres til neste periode, slik at disse timene ikke ender opp som gratis arbeidskraft for arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt med Samfunnsøkonomene

Har du spørsmål om fleksitidsreglene eller annet, ikke nøl med å kontakte oss på post@samfunnsokonomene.no. Vi er her for deg!