Høringsinstans i spørsmål om utforming av nasjonalt statistikkprogram

Publisert: 28. august 2020 av Maria Sperre

Samfunnsøkonomene mottar med jevne mellomrom høringsinvitasjoner. I saker vi mener er av særskilt interesse og betydning for våre medlemmer avgir vi høringssvar. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med de øvrige Akademikerforeningene. Det er viktig for foreningen at samfunnsøkonomers interesser ivaretas.

Nylig avga Samfunnsøkonomene, i samarbeid med Akademikerne, høringssvar i spørsmål om utforming av nasjonalt statistikkprogram. Ettersom Samfunnsøkonomene representerer mange brukere av statistikk og analyser fra SSB anså vi det som viktig å komme med innspill i en slik sak.

Samfunnsøkonomene la i høringssvaret særlig vekt på at dagens offisielle klimastatistikk bare dekker forhold ved menneskelig aktivitet som påvirker klima gjennom utslipp av klimagasser til luft, mens effekter på temperatur, havnivå med videre ikke er omfattet. Vi mener det er viktig at også statistikk om klimaeffekter, som for eksempel temperatur og havnivå, tas med i den offisielle statistikken. Diskusjoner om klimarelaterte problemstillinger preger nyhetsbildet og det offentlige ordskiftet, og det er derfor særlig viktig at klimastatistikken er nyansert og pålitelig.