Lokale forhandlinger

I Samfunnsøkonomenes tariffpolitiske program står det at hoveddelen av lønnsdannelsen for våre medlemmer skal skje lokalt. Her vil du finne mer info om hva dette innebærer.

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Lokale lønnsforhandlinger

Etter tariffpolitisk program mener Samfunnsøkonomene at hoveddelen av lønnsveksten skal skje lokalt. Det er de lokale parter som kjenner til hvilke utfordringer og behov som eksisterer. Det er dermed også naturlig at det er disse som fordeler lønnsmidlene internt blant de ansatte.

I KS og statlig sektor var før kun en knippe mennesker fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ansvarlig for å fordele lønnsmidlene til samtlige arbeidstakere innen sektorene. Disse personene hadde svært begrenset med innsikt i de lokale utfordringene. Forsøk på å korrigere forhold lokalt fra sentralt holde var både tungvindt og ofte traff tiltakene ikke slike det var tiltenkt.

Ved å overføre fordelingen av lønnsmidlene til de lokale parter opplever vi at lønnsmidlene i større grad treffer der det er behov for dem. Dette har gjort at arbeidsgiver i større grad kan belønne arbeidstakere for godt arbeid for arbeidstakere føler at de får igjen for sin innsats.

Samfunnsøkonomene har en høyt utdannet medlemsmasse. Vi jobber for at utdanning må reflekteres i lønnsfastsettelsen. Arbeidstakers høye kompetanse må verdsettes. Videre ønsker vi at kompetanse og innsats skal være utslagsgivende ved forhandlinger om lønn.

I de lokale forhandlingene er Samfunnsøkonomene opptatt av at alle medlemmer skal ivaretas. Av den grunn jobber vi aktivt for at tillitsvalgte har tilstrekkelig med ressurser for å ivareta alle medlemmene.

Sentrale lønnsforhandlinger

Samfunnsøkonomene deltar i den sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tariffutvalg (stat, kommune, helse), i SAN-Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter og et samarbeid med andre foreninger i forhandlinger med Virke/HUK. De sentrale forhandlingene gir i hovedsak føringer på hvor mye som gis til lokale forhandlinger.

I stat, KS og SAN blir det avtalt en sentral pott/ramme som deretter blir fordelt etter forhandlinger lokalt i virksomheten. I Oslo kommune er det fortsatt sentral lønnsdannelse. Dette betyr at de sentrale parter forhandler frem ny lønn for lønnstrinnene.

Tariffområder

Samfunnsøkonomene er part innen flere tariffområder. Vi har tariffavtaler med: Stat, KS, KS bedrift, Oslo kommune, Spekter, Kirkelig arbeidsgiverforening, Abelia og Virke.

Trykk på knappen nedenfor for å vite mer om forhandlingssystemet i de ulike tariffområdene.

Verktøy til lokale lønnsforhandlinger

Vi råder alle våre medlemmer til å utfylle et kravskjema som sendes til tillitsvalgte i forbindelse med de årlige forhandlingene. Kravskjema for din sektor finner du lenger ned på siden.

Tillitsvalgte kan i tillegg ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt skjema for beregning av lønnsmasse og tilbud.

Hvorfor skal jeg fylle ut kravskjema?

Ved individuelle forhandlinger er tillitsvalgte avhengig av gode innspill på hvorfor nettopp du bør få et tillegg. Uten gode innspill må den tillitsvalgte basere argumentasjonen på egne erfaringer. Det kan godt være at den tillitsvalgt ikke har fullstendig oversikt over din arbeidshverdag. For å sikre at alle gode argumenter blir med bør du fylle ut kravskjema hvert år.

Lurer du på hva som er gode argumenter i et lønnskrav? Ta gjerne kontakt med sekretariatet.

Ingen tillitsvalgt?

Er det ingen lokale tillitsvalgte eller Akademikertillitsvalgte på ditt arbeidssted, kontakt sekretariatet for forhandlingsbistand. Vi hjelper deg gjerne.

Kravskjema