Veiledning for bidragsytere

Samfunnsøkonomen publiserer forskning, analyser, og kommentarer som anvender økonomifaglige metoder og formidles for å vekke interesse i brede lag av medlemmer i Samfunnsøkonomene. Birag til Samfunnsøkonomen inndeles i ulike kategorier:

1. Artikkel

Vitenskapelig anlagte artikler av teoretisk og/eller empirisk karakter som studerer problemstillinger innenfor det samfunsøkonomiske fagområdet. Kategorien åpner også for litteraturoversikter fra et bestemt fagfelt. Kategorien åpner også for literaturoversikter fra et bestemt fagfelt. Artikkel-formatet har tidsskriftets høyeste krav til originalitet, er omfattet av fagfellevurdering og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidskrift i det norske systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maks 8000 ord. Indikativ behandlingstid: 4 måneder.

2. Aktuell analyse

Anvendte analyser av problemstillinger med høy aktualitet for norsk økonomi og samfunnsliv rettet mot en bred krets av lesere med arbeid eller interesse innenfor samfunnsøkonomi. Lavere krav til originalitet og teknisk nivå enn for Artikkel-formatet. Aktuelle analyser er underlagt fagfellevurdering, og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidsskrift i det norsk systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maks 6000 ord. Indikativ behandlingstid: 2 måneder.

3. Aktuelle kommentar

Innlegg om aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk i økonomi og samfunnsliv basert på innsiktsfull anvendelse av samfunnsøkonomiske sammenhenger, begreper og tankesett. Forenklet vurdering i redaktør-kollegiet som ikke utløser publiseringspoeng. Omfang: Maksimalt 4000 ord. Indikativ behandlingstid: 1 måned.

4. Debattinnlegg

Tilsvar og kommentarer som forutsetter innsiktsfull anvendelser av samfunnsøkonommisk tankesett. Debattinnlegg vurderes av redaktør-kollegiet, og utløser ikke publiseringspoeng. Omgang: Maksimalt 2000 ord. Indikativ behandlignstid: 1 måned.

5. Bokanmeldelser

Annmeldelser av lærebøker og andre fagbøker som har (bred) relevans for lesere av Samfunnsøkonomen. Omfang: Maksimalt 2000 ord (ca 5 sider). Indikativ behandlingstid: 1 måned.

Prosedyrer og krav for innsending:

  1. Manuskrift sendes i elektronisk format til tidsskrift@samfunnsokonomene.no.
  2. Artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer skal ha en ingress på masksimalt 200-300 ord. Ingressen skal oppsummere artikkelens problemstilling of hovedresultat.
  3. Disposisjonen skal ha maksimalt to nivå – uten indeksering. Overskrift nivå 1: BLOKKBOKSTAVER. Overskrift nivå 2:
  4. Alle figurer og tabeller skal ha figurnummer og tittel. Figurer og tabeller må legges ved i orginalformat. Unngå forklartelser (Fig.) ved referering i teksten.
  5. Bruk «prosent» (ikke %) i prosatekst.
  6. Alle bidrag til Samfunnsøkonomen skal være ferdig korrekturlest
  7. Forfattere av artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer må sende inn et høyoppløselig elektronisk portrett-fotografi. Forfatterne presenteres med tittel og hovedtilknytning. Andre tilknytninger (og eventuelle kontakt-detaljer) oppgis eventuelt i fotnote på artikkeltittel på side 1.
  8. Referanse skal følge Harvard Style of Referencing. Referansene i teksten skal være som følger ved helholdsvis en, to og flere forfattere: «…Meland (2010), Bårdsen og Nymoend (2011), Finstad mfl. (2002)…». Referanser i parentes skriver som føler: «… (finstad mfl., 2002; Meland, 2010)…».
  9. Referanselisten skal ha overskriften REFERANSER og ha følgende format:

Melberg, H. O. (2010). Animal spirit: Fargerik tomhet? Samfunnsøkonomen 64 (2), 4-10.

Bårdsen, G. og R. Nymoen (2011). Innføring i økonometri. Fakbokforlaget, Bergen.

Finstad, A., G. Haakonsen og K. Rypdal (2002). Utslipp til luft av dioksiner i Norge – Dokumentasjon av metode og resultater. Rapporter 2002/7, Statistisk sentralbyrå.