Veiledning for bidragsytere

Samfunnsøkonomen publiserer forskning, analyser, og kommentarer som anvender økonomifaglige metoder og formidles for å vekke interesse i brede lag av medlemmer i Samfunnsøkonomene. Bidrag til Samfunnsøkonomen inndeles i ulike kategorier:

1. Artikkel

Vitenskapelig anlagte artikler av teoretisk og/eller empirisk karakter som studerer problemstillinger innenfor det samfunnsøkonomiske fagområdet. Kategorien åpner også for litteraturoversikter fra et bestemt fagfelt. Artikkel-formatet har tidsskriftets høyeste krav til originalitet, er omfattet av fagfellevurdering og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidsskrift i det norske systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maksimalt 8000 ord. Indikativ behandlingstid: Fire måneder.

2. Aktuell analyse

Anvendte analyser av problemstillinger med høy aktualitet for norsk økonomi og samfunnsliv rettet mot en bred krets av lesere med arbeid eller interesse innenfor samfunnsøkonomi. Lavere krav til originalitet og teknisk nivå enn for Artikkel-formatet. Aktuelle analyser er underlagt fagfellevurdering, og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidsskrift i det norske systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maksimalt 6000 ord. Indikativ behandlingstid: To måneder.

3. Aktuelle kommentar

Innlegg om aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk i økonomi og samfunnsliv basert på innsiktsfull anvendelse av samfunnsøkonomiske sammenhenger, begreper og tankesett. Forenklet vurdering i redaktør-kollegiet som ikke utløser publiseringspoeng. Omfang: Maksimalt 4000 ord. Indikativ behandlingstid: En måned.

4. Debattinnlegg

Tilsvar og kommentarer som forutsetter innsiktsfull anvendelse av samfunnsøkonomisk tankesett. Debattinnlegg vurderes av redaktør-kollegiet, og utløser ikke publiseringspoeng. Omfang: Maksimalt 2000 ord. Indikativ behandlingstid: En måned.

5. Bokanmeldelser

Anmeldelser av lærebøker og andre fagbøker som har (bred) relevans for lesere av Samfunnsøkonomen. Omfang: Maksimalt 2000 ord. Indikativ behandlingstid: En måned.

Prosedyrer og krav for innsending:

 1. Manuskript sendes i word format til tidsskrift@samfunnsokonomene.no.
 2. Artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer skal ha en ingress på maksimalt 100-200 ord, men ikke sammendrag. Ingressen skal beskrive artikkelens problemstilling og hovedresultat.
 3. Disposisjonen skal ha maksimalt to nivå – med nummerering. Overskrift nivå 1: BLOKKBOKSTAVER. Overskrift nivå 2: Kursiv.
 4. Når det gjelder innrykk på sitat, skal innrykket være på venstreside, men ikke på høyre.
 5. Alle figurer og tabeller skal ha figurnummer og tittel. Unngå forkortelser (Fig.) ved referering i teksten.
 6. Referansene skal følge Harvard Style of Referencing. Referansene i teksten skal være som følger ved henholdsvis en, to og flere forfattere: «…Meland (2010), Bårdsen og Nymoen (2011), Finstad mfl. (2002)…». Referanser i parentes skrives som følger: «… (Finstad mfl., 2002; Meland, 2010)…».
 7. Referanselisten skal ha overskriften REFERANSER og ha følgende format:
  Melberg, H. O. (2010). Animal spirit: Fargerik tomhet? Samfunnsøkonomen 64 (2), 4-10.
  Bårdsen, G. og R. Nymoen (2011). Innføring i økonometri. Fagbokforlaget, Bergen.
  Finstad, A., G. Haakonsen og K. Rypdal (2002). Utslipp til luft av dioksiner i Norge – Dokumentasjon av metode og resultater. Rapporter 2002/7, Statistisk sentralbyrå.
 8. Alle bidrag til Samfunnsøkonomen skal være ferdig korrekturlest.
 9. Forfattere av artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer må sende inn et høyoppløselig elektronisk portrett-fotografi. Forfatterne presenteres med tittel og hovedtilknytning. Andre tilknytninger (og eventuelle kontakt-detaljer) oppgis eventuelt i fotnote på artikkeltittel på første side.
 10. Nummerering av ligningene skal være til høyre.
 11. Fotnoter skal ha nummerering. En eventuell takkenote skal stå på artikkeltittel, ikke på navnene.
 12. I teksten bruker vi «mfl.», ikke «m.fl.».
 13. I teksten bruker vi «CO2», ikke «CO2».
 14. I teksten bruker vi «prosent», ikke «%».

Figurer:

 • Alle figurer som ikke er laget direkte i word, skal legges med i originalt format. Dvs. at figurer som er laget i Excel, skal sendes som Excel-fil. Figurer som er laget i PowerPoint sendes som PowerPoint-fil. Figurer som er hentet fra andre kilder skal sendes som «løse bilder», ikke bare limt inn i manus.
 • Figurer som er laget i andre program enn disse (f.eks Stata), skal eksporteres til et redigerbart vektor format, hvis mulig. F.eks. eps, svg eller emf. PDF pleier også å fungere hvis grunnlaget er vektor. Hvis dette ikke er mulig, velg høyoppløst JPG eller TIFF.
 • Figurer/bilder kan gjerne være limt inn i word i tillegg, det gjør det tydeligere hvilke figurer som skal inn hvor. Men de skal også sendes som løse filer.
 • Hvis figurene ikke er laget av forfatter, men hentet fra andre steder, er det viktig at oppløsningen/størrelsen er bra nok. Bilder hentet fra nett er ofte lavoppløst. Se om det er mulig å laste ned bildet i «original» eller «høyoppløst». Hvis figuren også finnes i en PDF, kan vi gjerne få denne for å sjekke om den er bedre.