Utvidende rammer for arbeidstid og overtid

Publisert: 23. mars 2020 av Maria Sperre

Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn. Det er også en krevende situasjon for arbeidslivet. Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon. Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette. De utvidede grensene for arbeidstid og overtid er til bruk for virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner. Reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen settes ut av kraft for alle virksomheter.

Både lov og avtaleverk legger til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger lokalt. Dette oppfordrer vi spesielt til nå. De sentrale parter i staten ønsker å bidra til en generell fleksibilitet i denne situasjonen. Partene har derfor blitt enige om følgende:

Hviletid

I medhold av arbeidsmiljøloven § 10-8 (3) er de sentrale parter enige om at hviletiden reduseres fra 11 timer til 8 timer.

Rammene for den ukentlige hviletid må opprettholdes.

Overtid

Selv om rammene for bruk av overtid utvides, må fortsatt vilkårene for overtidsbruk være til stede. Muligheten for merarbeid fra aktuelt personell skal være uttømt, og overtidsarbeidet skal så langt som mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne. Før overtidsarbeid etter ny avtale iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.

Partene er enige om følgende rammer for overtid i avtaleperioden:

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer
  • Samlet arbeid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1.januar 2020
  • Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

Rammene for hviletid må overholdes.

Kjernetid

Bestemmelser i fleksitidsavtalen om kjernetid er lagt ut fra en normalsituasjon. Mange arbeider hjemmefra, og har i tillegg tilsyn med barn som ikke har tilbud om skole eller barnehage. Reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen er i den pågående situasjonen ikke være særlige praktiske, og partene er derfor enige om at kjernetiden settes ut av kraft i denne situasjonen.

Partene oppfordrer til å finne gode løsninger lokalt med den enkelte slik at medarbeidere kan løse sine arbeidsoppgaver.

Avtaleperiode

Avtalen gjelder i første omgang frem til og med 30. april 2020. Partene vil fortløpende vurdere om avtalen skal suppleres.