Spørsmål og svar om ferie

Publisert: 26. juni 2024 av Sara Åsatun

Kan du bestemme når du skal ha ferie?

Nei. Det er arbeidsgiver som bestemmer når du kan ta ut ferie. Men, du kan kreve å få tre uker sammenhengende ferie i perioden fra den 1. juni til den 30. september. Når du er over 60 år har du også rett til en sjette ferieuke, og denne kan du bestemme selv når du vil ta ut.

Hvordan skal ferien bestemmes?

Din arbeidsgiver skal i god tid før feriens start drøfte tidspunkt for ferie med deg. Som ansatt har du krav på å få vite når du skal ha ferie senest to måneder før ferien skal begynne. Det må særlige grunner til for å fastsette ferien senere enn dette.

Kan arbeidsgiver be deg komme tilbake på jobb i ferien din?

Ja. Arbeidsgiver kan endre tidspunktet for avtalt ferie, men her er det strenge vilkår for at arbeidsgiver skal kunne gjøre det.
1. Endringen må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser og det vil skape vesentlige driftsproblemer at ferien gjennomføres. D
2. At det ikke kan skaffes en stedfortreder til å ta seg av oppgavene dine.
Hvis arbeidsgiver ønsker å endre fastsatt ferie, må det først drøftes med deg og du har rett til bistand av tillitsvalgt i drøftelsene.

Har du rett til erstatning for tapt ferie?

Hvis arbeidsgiver endrer en planlagt ferie, kan du kreve erstatning for dokumenterte merutgifter. Du må opplyse arbeidsgiver om merutgiftene når endringen blir drøftet. Hvis du ikke har opplyst om merutgiftene, kan du bare kreve utgifter som er nærliggende følger av omleggingen. Hvis du for eksempel må reise hjem fra ferie for å komme på jobb, vil du ha krav på å få dekket reiseutgiftene.

Har du rett til fem uker ferie?

Hvis arbeidstiden din til vanlig er mandag til fredag, har du rett til fem uker ferie. Arbeidsmiljøloven sier at du har rett til ferie i 25 virkedager. Som virkedag regnes lørdager med hvis du er satt opp på vakt på lørdager. Da tilsvarer 25 virkedager fire uker og en dag. De dagene du ellers ville hatt fri skal trekkes fra i dagantallet.

Ansatte i staten har i tillegg avtalefestet rett til ferie i fem virkedager, slik at statsansatte til sammen har 30 virkedager ferie. Fra året du fyller 60 år har du seks virkedager, eller en uke ekstra ferie.

Kan du velge å droppe å ta ut ferie i år?

Nei. Som utgangpunkt har du plikt til å ta ut ferie hvert år. Et unntak gjelder dersom du ble ansatt i år og ikke har opptjent nok feriepenger. Da kan du la være å ta ut ferie i den tiden du ikke har feriepenger. Husk at du taper retten til ferie hvis du ikke avvikler den. Du kan altså ikke overføre denne ferien til neste år. I virksomheter som stenger i sommerferien, kan du likevel bli pålagt å avvikle ferie.

Oppsagt av arbeidsgiver – Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferien i oppsigelsestiden?

Nei. Arbeidsgiver kan ikke legge ferien din i oppsigelsestiden uten etter avtale med deg. Det kan arbeidsgiver bare gjøre hvis oppsigelsestiden er lenger enn 3 måneder.

Sagt opp stillingen selv – Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferien i oppsigelsestiden?

Ja. Hvis du har sagt opp selv og du ikke har fastsatt ferien enda, bestemmer arbeidsgiver når du skal avvikle ferien. Men du har fortsatt rett til å få tre uker eller 18 virkedager lagt til hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. Og hvis du allerede har fått fastsatt ferien din, skal den i utgangspunktet gjennomføres som planlagt.

Kan du kreve å ta ut ferien i oppsigelsestiden?

Hvis du sier opp før den 15. august, har du fremdeles rett til å avvikle ferie i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september. Hvis det ikke er mulig for deg å ha ferie i denne perioden uten å avvikle ferien i oppsigelsestiden, har du dermed krav på å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Ut over dette tilfellet er det opp til arbeidsgiver om du kan avvikle ferien i oppsigelsestiden eller ikke.

Kan du kreve utbetaling i stedet for å avvikle ferien?

Ja. Hvis du på grunn av forhold på arbeidsgivers hånd ikke har fått avviklet all ferien ved årsslutt, kan du kreve erstatning.

Syk i ferien – hva gjelder?

Hvis du blir syk før ferien begynner, har du rett til å kreve utsettelse av ferien. Det gjelder ikke dersom du bare er delvis sykemeldt. Du har ikke rett til utsatt ferie hvis barn eller nærstående blir syke.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve å få ta igjen ferien senere i året, men da må du gi beskjed til arbeidsgiver så fort som mulig. Loven krever at du gir beskjed «uten ugrunnet opphold» og senest ved ferieårets utgang. Merk at du må dokumentere at du har vært syk med legeerklæring, så du må kontakte legen når du blir syk. Hvis du er sykemeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles i løpet av året, blir ferien overført til neste år.

Kan du overføre ferien til neste år?

Du kan avtale med arbeidsgiver at du vil overføre 12 feriedager til neste år. Etter ferieloven § 7(3) er det ikke adgang til å avtale å overføre mer ferie enn dette. Ansatte i staten kan velge å overføre den avtalefestede uka til neste år i skriftlig avtale med arbeidsgiver. Hvis du fortsatt har ferie som ikke er tatt ut fordi reglene i ferieloven ikke er fulgt eller fordi du har vært syk, skal denne ferien også overføres til neste år. Hvis det er arbeidsgivers skyld at du ikke har kunnet ta ut ferie, kan du ha rett til erstatning.