Følg tarifforhandlingene stat: Tvungen Lønnsnemd

Publisert: 3. juni 2024 av Sara Åsatun

Publisert 03.06.24

Tvungen lønnsnemd- Skuffet over motparten

 – Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi er skuffet over motparten, sier leder i Akademikerne stat.

Akademikerne stat gikk ut i streik 24. mai etter at meklingen ikke førte frem til en løsning.

– Vi kunne aldri godta en dårligere tariffavtale enn den vi allerede har. Vår avtale er det beste verktøyet vi har for å hjelpe statlige virksomheter til å beholde og rekruttere folk med riktig kompetanse – samtidig som medlemmene våre får uttelling for utdanning. Det hadde vi håpet staten forsto, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Mandag skulle streiken trappes opp slik at 2250 medlemmer var ute i streik. Det har nå regjeringen satt en stopper for.

– Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent.  Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, avslutter Nordli.

Akademikernes mål har vært å bringe staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg er glad for at streikeviljen har vært stor, og for at denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også.

Streiken er nå over og mandag går alle de som har vært i streik tilbake på jobb.

______________________________________________________________________________________________________________

Publisert 24.05.24

Akademikerne går ut i streik – Staten går baklengs inn i fremtiden

Akademikerne, er den største hovedsammenslutningen i staten, og vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag.  Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Etter over syv timer mekling på overtid, er det klart: det ble ikke enighet mellom Akademikerne og Staten. Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl 07.37. 1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen. Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

Statens tilbud er et skritt tilbake til en gammeldags avtale som er dårligere for våre medlemmer

I opptakten til årets hovedtariffoppgjør i staten har statens personaldirektør vært tydelig på at hans oppdrag først og fremst er politisk og kommer fra regjeringen. Oppdraget har vært klart: Akademikerne skal tilbake på en tariffavtale som er tilpasset LOs interesser. Staten har i årets statsoppgjør presset Akademikerne ut i konflikt. De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sinesamfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO. Dette er nok et eksempel på denne regjeringens reverseringspolitikk.

– Statens avtaleforslag brøt med de prinsippene vi har vært enig med staten om siden 2016. Statens krav ville igjen gitt våre medlemmer et mer innviklet og gammeldags lønnssystem med dårligere lønnsutvikling, sier Kari Tønnessen Nordli.

Derfor er egen avtalemodell viktig for Akademikerne:

Akademikernes avtalemodell er viktig for å sikre høyt utdannede en god lønnsutvikling.

– Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

Akademikerne mener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

– Det statlige tariffområdet har i dag en svært sammenpresset lønnsstruktur, og verdsettelsen av akademisk kompetanse er på et bunnivå. Det har gjort det vanskelig for de statlige virksomhetene å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å kunne levere tjenester som samfunnet trenger, fortsetter hun.

Akademikernes avtalemodell sikrer at alle lønnsmidlene i hovedoppgjøret fordeles rett ut til virksomhetene i staten. Gjennom kollektive lokale forhandlinger, hvor alle virkemidler kan tas i bruk, kan de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver bruke lønnsmidlene på en effektiv måte slik at virksomheten når sine mål.

– Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere som sammen best ser hvordan lønnsmidlene kan brukes mest effektivt.
______________________________________________________________________________________________________

Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Publisert: 23.05.24

Akademikerne melder i dag opptrapping i en eventuell streik dersom det ikke blir enighet i meklingen.  Fra mandag vil Akademikerne ha om lag 1930 statsansatte ute i streik.

Ved en eventuell streik vil ansatte i følgende virksomheter tas ut i streik fra og med mandag:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Dersom det ikke blir en enighet i meklingen, vil medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i Oslo og Trondheim streike i følgende virksomheter:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kripos
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Meklingsfristen for hovedtariffoppgjøret i staten er 23. mai kl 24.
____________________________________________________________________________________________________________

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Publisert 30.04.2024

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Dermed er det klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen og at partene må ha bistand av Riksmekleren.

Lønnsoppgjøret i statlig sektor startet mandag 22. april. Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene og å beholde egen avtalemodell. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

Absolutt krav å beholde egen avtalemodell

Statens personaldirektør, Gisle Norheim varslet under åpningen av oppgjøret at staten kun ville tilby likelydende hovedtariffavtaler til alle de fire hovedsammenslutningene.

– Statens tilbud til avtalemodell står langt i fra den avtalen vi har i dag, tilbudet inneholder flere elementer som vi ikke kan akseptere, sier Tønnessen Nordli om statens tilbud.

I dag er det to avtalemodeller i staten. Akademikerne og Unio har en avtalemodell, YS og LO en annen. Avtalemodellen Akademikerne har i dag sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger

– Sentral fordeling av lønnsmidlene har erfaringsvis aldri lønt seg for våre medlemmer, som har utdanning på masternivå. Vi mener også at de lokale partene har bedre forutsetninger for å gjennomføre forhandlinger og prioriteringer som treffer virksomhetens behov, sier Nordli.

Nordli har tidligere uttalt at det blir streik hvis Akademikerne ikke får beholde egen avtale.

– Statens forslag til avtalemodell vil ikke løse de utfordringene statlige virksomheter har med å beholde og rekruttere arbeidstakerne de trenger, fortsetter hun

Hun beskriver forhandlingene som fastlåste.

– Overordnet står partene langt fra hverandre og vi har så langt ikke nærmet oss en løsning, derfor ble det brudd i dag. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier hun.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai kl. 24.00.
______________________________________________________________________________________________

Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

Publisert 22.04 2024

– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Mandag klokken 12 startet forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i staten. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av 42 769 høyt utdannede.

Forhandlingene har startet. Foto: Randi Munkeby

Akademikerne har en klar forventning om reallønnsvekst i årets oppgjør

– Oppgavene i staten står i kø. For at staten skal få tak i folkene de trenger, må vi få til et godt oppgjør for høyt utdannede. Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Kari Tønnessen Nordli.

Fortsatt er forskjellen mellom lønnsnivået for høyt utdannede i staten og i privat sektor stor

– Selv med et godt oppgjør i fjor, er det fortsatt flere hundretusen kroner i forskjell mellom høyt utdannede i staten og sammenlignbare grupper i privat sektor.

I en ny rapport fra Oslo Economics svarer syv av ti virksomheter i staten at det er svært utfordrende å beholde og rekruttere høyt utdannede med mastergrad.

– Akademikernes medlemmer har ettertraktet kompetanse, og lønn er et viktig virkemiddel for staten  for å beholde og rekruttere folkene de trenger, sier Kari Tønnessen Nordli.

– Utdanning, kompetanse, innsats og ansvar må gi uttelling på lønnsslippen, fortsetter hun.

Alle pengene skal fordeles ute i virksomhetene

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at de sentrale parter forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår. Hele hovedtariffavtalen er oppe til reforhandling.  For Akademikerne forhandler de sentrale parter om den økonomiske rammen. Denne rammen fordeles ut til virksomhetene til  lokale, kollektive forhandlinger.

– Staten består av over 200 ulike virksomheter med ulike utfordringer. De lokale partene ser best hvordan lønnsmidlene kan brukes for å løse sine utfordringer, derfor skal alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene, sier Tønnessen Nordli.

Vil beholde egen avtalemodell

Kari Tønnessen Nordli har tidligere varslet at Akademikerne går ut i streik hvis staten tvinger gjennom en felles avtale for alle hovedsammenslutningene.

Det er et absolutt krav å beholde vår avtalemodell i staten. Den sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger, sier hun.