bilde av en megafon mot blå bakgrunn

De mest stilte spørsmålene om streik

Publisert: 21. mai 2024 av Sara Åsatun

Streik er arbeidstakerorganisasjonenes mest ytterliggående virkemiddel for å tvinge arbeidsgiversiden tilbake til forhandlingsbordet og for å få et akseptabelt resultat. Det har store samfunnsmessige konsekvenser, er belastende for medlemmene våre og gir økonomiske kostnader for organisasjonene. Streik brukes derfor bare når det er nødvendig.

Kan du bli tatt ut i streik i vårens tariffoppgjør?
Det ble brudd i forhandlingene i stat og kommune. Partene møtes til mekling 21.-23. mai og har frist til å komme fram til en løsning innen da. Hvis partene ikke inngår en avtale, blir det streik fra den 24. mai.

Hva er en streik?
Streik er arbeidsnedleggelse. Den som streiker skal legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen. Den som streiker får ikke lønn, men økonomisk streikebidrag tilsvarende tapt lønn fra sin arbeidstakerorganisasjon.

Plikt til å streike
Den som er tatt ut i streik har plikt til å streike. Arbeidsforholdet er midlertidig suspendert. Den streikende står til disposisjon for sin organisasjon.

Akademikerfellesskapets ansvar for de streikende
Når Akademikerne streiker, vil det i praksis innebære at deler av medlemsmassen streiker på vegne av resten. Fellesskapet er forpliktet til å vise respekt og solidaritet med de streikende, og skal på alle måter gi de streikende den støtte de trenger, selv om de selv ikke er i streik. Dette inkluderer også hvordan man omtaler streiken og streikegrunnlaget.

Hvordan får jeg vite om jeg er tatt ut i streik?
Alle medlemmer som er tatt ut i streik vil få en e-post så snart plassfratredelsen er overlevert med nærmere informasjon. Akademikerne har levert plassoppsigelse til de virksomhetene som blir tatt ut i streik. Det er etablert lokale streikekomiteer med tillitsvalgte på de stedene det er aktuelt.

Får jeg lønn under streiken?
Lønnen fra arbeidsgiver stoppes. Lønn som er opptjent før plassfratredelsen skal utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Den enkelte medlemsforening utbetaler streikebidrag som utgjør tilnærmet nettolønn (det betales ikke skatt av streikebidrag). Du får informasjon om dette fra din forening. Hvis du får dispensasjon fra streiken, får du betalt som vanlig.

Blir jeg meldt ut av Statens Pensjonskasse?
Nei. De som streiker behandles som om de var i permisjon uten lønn. 

Hva om jeg blir syk?
Var du sykmeldt før streiken ble iverksatt, har du krav på sykepenger fra NAV under arbeidsstansen. Du kan gå i streik fra det tidspunkt sykmeldingen utløper. Dersom du blir sykmeldt under streiken, er utgangspunktet at du fortsatt er i streik.

Kan jeg ta ferie?
Ferie innvilges ikke i så lenge streiken varer. Er du i ferie eller allerede har fått fastsatt ferie, kan du avvikle denne. Når ferien er over, kan du gå ut i streik. Du kan gå over fra streik til ferie dersom denne ble fastsatt før streiken begynte.

Avspasering/fleksidager kan ikke tas under streik.

Kan jeg si opp stillingen min?
Nei. De som omfattes av streiken kan ikke individuelt si opp stillingen. Oppsigelse kan først skje når streiken er avsluttet.

Hva om jeg er på reise når streiken starter
Ved tjenestereiser, kurs mv. faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra streiken iverksettes. Det er vanlig at arbeidsgiver dekker hjemreise. Hvis arbeidsgiver ikke dekker hjemreisen, blir utgiftene dekket av Akademikerne eller medlemsforeningene. I hvilken grad tjenestereisen skal gjennomføres helt eller delvis eller avbrytes, blir avklart av partene, og den enkelte får beskjed om dette.

Kan jeg reise bort under streiken?
Nei. Du kan ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du skal være tilgjengelig for den lokale streikekomiteen, og du har plikt til å påta deg streikerelaterte oppgaver. Streiken kan bli også avsluttet på kort varsel.

Hva gjør jeg når streiken er over?
Når streiken er slutt, skal du straks å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å få komme tilbake til stillingen din og få tilbake alle rettigheter. Partene utarbeider en detaljert protokoll i starten av meklingen der disse forholdene utdypes.