Forfattere

Retningslinjer for bidragsytere til Samfunnsøkonomen

A. Bidrag til Samfunnsøkonomen deles inn i fem kategorier:

 1. Artikkel
  Vitenskapelig anlagte artikler av teoretisk og/eller empirisk karakter som studerer problemstillinger innenfor det samfunnsøkonomiske fagområdet. Kategorien åpner også for litteraturoversikter fra et bestemt fagfelt. Artikkel-formatet har tidsskriftets høyeste krav til originalitet, er omfattet av fagfellevurdering og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidsskrift i det norske systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maks 8000 ord (20 sider ). Indikativ behandlingstid: 4 måneder.
 2. Aktuell analyse
  Anvendte analyser av problemstillinger med høy aktualitet for norsk økonomi og samfunnsliv rettet mot en bred krets av lesere med arbeid eller interesse innenfor samfunnsøkonomi. Lavere krav til originalitet og teknisk nivå enn for Artikkel-formatet. Aktuelle analyser er underlagt fagfellevurdering, og utløser publiseringspoeng for nivå-1 tidsskrift i det norske systemet for vitenskapelig publisering. Omfang: Maks 6000 ord (15 sider). Indikativ behandlingstid: 2 måneder.
 3. Aktuell kommentar
  Innlegg om aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk i norsk økonomi og samfunnsliv som forutsetter innsiktsfull anvendelse av samfunnsøkonomiske sammenhenger, begreper og tankesett. Forenklet vurdering i redaktør-kollegiet som ikke utløser publiseringspoeng. Omfang: Maksimalt 4000 ord (10 sider). Indikativ behandlingstid: 1 måned.
 4. Debattinnlegg
  Tilsvar og kommentarer som forutsetter innsiktsfull anvendelse av samfunnsøkonomiske tankesett. Debattinnlegg vurderes av redaktør-kollegiet, og utløser ikke publiseringspoeng. Omfang: Maksimalt 2000 ord (5 sider). Indikativ behandlingstid: 1 måned.
 5. Studentspalte
  Her kan studenter presentere fagrelevant arbeid. Forenklet vurdering i redaktør-kollegiet. Omfang: Maksimalt 2000 ord (5 sider). Indikativ behandlingstid: 1 måned.
 6. Bokanmeldelser
  Anmeldelser av lærebøker og andre fagbøker som har (bred) relevans for lesere av Samfunnsøkonomen. Omfang: Maksimalt 2000 ord (5 sider). Indikativ behandlingstid: 1 måned.

B. Prosedyrer og krav for innsending

 1. Manuskript sendes i elektronisk format til tidsskrift@samfunnsokonomene.no. Studentbidrag sendes til våre studentredaktører ved uio@samfunnsokonomene.no.
 2. Artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer skal ha en ingress på maksimalt 100 ord. Ingressen skal oppsummere artikkelens problemstilling og hovedresultat.
 3. Unngå store, detaljerte tabeller. Alle figurer og tabeller skal ha figurnummer og tittel, som utgangspunkt for referanser i teksten (unngå «tabellen ovenfor», «tabellen på neste side» o.l.)
 4. Omfanget av fotnoter bør minimeres. Det skal benyttes fotnoter, og ikke sluttnoter.
 5. Figurer og tabeller må legges ved i originalformat.
 6. Referansene skal følge Harvard Style of Referencing. Referansene i teksten skal være som følger ved henholdsvis en, to og flere forfattere: «…Meland (2010), Bårdsen og Nymoen (2011), Finstad mfl. (2002)…». Referanser i parentes skrives som følger: «… (Finstad m fl. 2002; Meland, 2010)…».
 7. Referanselisten skal ha overskriften REFERANSER og ha følgende format:
  Melberg, H. O. (2010). Animal spirit: Fargerik tomhet? Samfunnsøkonomen 64 (2), 4-10.
  Bårdsen, G. og R. Nymoen (2011). Innføring i økonometri. Fakbokforlaget, Bergen.
  Finstad, A., G. Haakonsen og K. Rypdal (2002). Utslipp til luft av dioksiner i Norge – Dokumentasjon av metode og resultater. Rapporter 2002/7, Statistisk sentralbyrå.
 8. Alle bidrag til Samfunnsøkonomen skal være ferdig korrekturlest.
 9. Forfattere av artikler, aktuelle analyser og aktuelle kommentarer må sende inn et høyoppløselig elektronisk portrett-fotografi.
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Gå til Akademikerne
 • Annonser: