Kontingentinformasjon

Kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Følgende kontingentsatser for kalenderåret 2014 ble vedtatt av generalforsamlingen 11. juni 2013:

  • Ordinært medlemskap  3 552,-
  • Studentmedlemskap       300,-
  • Reservert medlemskap 1 680,-
  • Pensjonistmedlemskap   810,-

 

Redusert kontingent
Det gis rabatt på kontingent for ektefeller/registrerte samboere.

Studentmedlem som blir ordinært medlem er fritatt for kontingent ut eksamensåret. Ordinært medlem kan bli fritatt for kontingent etter søknad ved arbeidsledighet, militær/sivil førstegangstjeneste, ulønnet permisjon og andre tilfeller av vesentlig inntektsreduksjon. Medlemmer i 60 prosent stilling eller mindre innvilges halv kontingent for ett år ad gangen etter søknad. Medlemmer er selv ansvarlig for å oppdatere foreningen vedr. endringer som kan ha betydning for medlemskapet.

 

Betaling av kontingent
Kontingenten betales enten via lønnstrekk (dersom arbeidsgiver tilbyr en slik ordning), eller ved faktura to ganger pr år (en gang pr år for studenter). Fra annet halvår 2014 kan du også betale kontingenten med eFaktura.

 

Skattefradrag for fagforeningskontingent
I inntektsåret 2014 er inntil 3850 kroner i fagforeningskontingent fradragsberettiget. NB: Dette gjelder kun ordinære medlemmer. Dersom vi har registrert ditt personnummer, får skatteetaten automatisk melding om hvor mye du har innbetalt  i løpet av året. Dersom din fagforeningskontingent ikke tas med i ligningen automatisk, kan du kontakte sekretariatet vedr. personnummer.

 

Kontakt gjerne sekretariatet om du har spørsmål.

  • Annonser: