Tillitsvalgte

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene. I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.

Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:
– Lokale lønnsforhandlinger
– Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.v.
– Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.
– Representasjon i tilsettings- eller innstillingsråd
– Omorganiseringer o.l.
– Utforming av tilsettings- eller personalreglementer, o.l.

Den tillitsvalgte blir godt kjent med virksomheten og ledelsen. Tillitsvalgte får god erfaring i ulike former for samhandling: kommunikasjon, relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger, ta ordet i forsamlinger, innsikt i lov- og avtaleverk og trening i å vurdere kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser. Mange av våre tillitsvalgte har hatt meget stor nytte av denne erfaringen videre i sin karriere.

Samfunnsøkonomene tilbyr ulike kurs og konferanser for foreningens tillitsvalgte. Vi arrangerer årlig et tredagers kurs for tillitsvalgte med lokale forhandlinger eller andre deler av avtaleverket som tema. Vi kan tilby individuell opplæring av nye tillitsvalgte.

Vi arrangerer også kurs i samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsviterne: I februar hvert år arrangeres det kurs i endringsprosesser og i november kurs i tilsettingsprosesser.

Har du spørsmål om hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted – eller har du selv lyst til å påta deg dette vervet? Kontakt sekretariatet for mer informasjon.

 

Les mer om lønns- og forhandlingssystem og avtaleverk i de ulike sektorer her.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Gå til Akademikerne
  • Annonser: