Tillitsvalgte

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene. I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.

Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:
- Lokale lønnsforhandlinger
- Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.v.
- Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.
- Representasjon i tilsettings- eller innstillingsråd
- Omorganiseringer o.l.
- Rådgivning og bistand knyttet til spørsmål om medlemmenes arbeidssituasjon.
- Utforming av tilsettings- eller personalreglementer, o.l.

Den tillitsvalgte blir kjent med virksomheten og ledelsen på en annen og dypere måte enn ”vanlige” ansatte. Tillitsvalgte får god erfaring i ulike former for samhandling: kommunikasjon, relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger, ta ordet i forsamlinger, innsikt i lov- og avtaleverk og trening i å vurdere kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser. Mange av våre tillitsvalgte har hatt meget stor nytte av denne erfaringen videre i sin karriere.

Samfunnsøkonomene tilbyr ulike kurs og konferanser for foreningens tillitsvalgte. Vi arrangerer to faste kurs i året – et dagskurs i forhandlingsteknikk i forkant av de lokale forhandlingene, samt en tre-dagers samling med ulike temaer i november/desember.

Har du spørsmål om hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted – eller har du selv lyst til å påta deg dette vervet? Kontakt sekretariatet for mer informasjon.

  • Medlemsportalen
  • Annonser:

  • uten navn
  • 1263987831logo5